เมนูหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
สารสนเทศฝ่าย
โรงเรียนในเครือเซนต์ปอล
เพลงมาร์ชของโรงเรียน
เมนูหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
สารสนเทศฝ่าย

เซอร์ด็อกเตอร์ วัลภา นิลเขต
อธิการิณี
โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่
โลโก้โรงเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
ผู้บริหาร