เมนูหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
สารสนเทศฝ่าย
คลิกเพื่อดูวีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน
เมนูหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
สารสนเทศฝ่าย

เซอร์ด็อกเตอร์ วัลภา นิลเขต
อธิการิณี
โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่
โลโก้โรงเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
ผู้บริหาร
VTR โรงเรียนปลอดขยะ   เซนต์โยเซฟ ท่าแร่
zero waste school