Logo Small

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

“โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่”

Welcome to “St. Joseph Thare School” website

 • IMG 20171027 135325
 • IMG 20170917 111508
 • IMG 20170630 150433
 • 01
 • 02
 • 03
/ 03
 • IMG 20171027 135325

 • IMG 20170917 111508

 • IMG 20170630 150433

Our
Vision

The School for Integrated Education
“ ให้การศึกษา พัฒนาแบบบูรณาการ พร้อมจิตวิญญาณครบ น้อมนบคุณธรรม นำสู่สากล ดีล้นสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”"

Proud
of what we do

avatar พร้อมก้าวสู่ระดับสากล

นับจากอดีตถึงปัจจุบัน  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ  ท่าแร่ 
ได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตเยาวชน
ที่สามารถสร้างคุณานุประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์มาโดยตลอด

photo

Photo © มอง ซ.ย. ผ่านเลนส์

 • ด้านคุณภาพผู้เรียน

  ด้านคุณภาพผู้เรียน

  พัฒนาแบบบูรณาการ
  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 • ด้านการจัดการเรียนรู้

  ด้านการจัดการเรียนรู้

  มีระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  พร้อมจิตวิญญาณครบ น้อมนบคุณธรรม

 • ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

  ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

  เป็นการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
  (ร่วมกับหน่วยงานศูนย์พัฒนาการศึกษา ภูพาน ตามแนวพระราชดำริ)

 • ด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์โรงเรียน

  ด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์โรงเรียน

  -การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (SMART person)
  เด่นวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  ให้การศึกษา พัฒนาแบบบูรณาการ พร้อมจิตวิญญาณครบ
  น้อมนบคุณธรรม นำสู่สากล ดีล้นสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 • ด้านมาตรการส่งเสริม

  ด้านมาตรการส่งเสริม

  ดีล้นสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
  นำสู่มาตรฐานสากล

Electronic Data Areas: How to Accurately utilize Required groundwork Areas

Completing due diligence within the purchase or perhaps sale of businesses or features of businesses for the longest time has been considered the particular the majority of time-intensive part of every contract. Effectively determining the actual health and sustainability is no easy undertaking and needs troves and also troves regarding information to get studied and also interpreted. Usually by a variety of bidders. Tips passed and also shared during due diligence is actually often extremely very sensitive plus firms are happy to protect it from unhealthy eyes at any cost. Therefore, up to now, due circonspection things to do implemented to come about on the very factory of the offering party to the transaction as a way of being sure of security as well as privacy. Real bodily due concentration suites was utilized for that reason that consumers could manage who perhaps have access towards sure documents as well as prevent unwanted diffusion worth mentioning files. Common expected diligence spaces proved so that you can be high priced to each party to the very transfer : in time as well as in dollars. Being your external space, homework houses recommended middle management, financial commitment bankers together with law firms through putting in a bid agencies in order to travel (often multiple times) to typically the area so that you can discuss and permit them to formulate their very own put money. The actual fact which one firms party could very well have having access to the living room at the moment likewise tremendously slowed down down the complete process and frequently prevented quite a few parties right from submitting offers because connected with final target time demands online data room providers. Everything that are internet data bedrooms? Virtual files rooms replace the traditional information rooms together with due homework places regarding the former by representing as a on line repository for the same information and facts that is going to have been provided in financial transactions and at the time of required research. Throughout the past over twenty years, their particular usage offers spread quickly because regarding their and also have ensure higher security, help deals and also cut rates drastically. The features within the internet get allowed digital data bedrooms to enormously simplify and also facilitate typically the due persistance technique letting both sides for you to increase the volume of business they actually do because with stored effort and reduced costs. Exclusive data houses have developed over the last decade in reaction to increasing cyber-attacks in big details and targeted attacks in sensitive enterprise information. Each uses government-grade security measure to guard files within all development of her lifecycle and place complete domination of data it’s owner’s fingers. Most multimedia data room in your home providers can have their unique external data files organisations throughout several web sites across the world that will prevent with down-time, disorders and data loss. The data files is highly encrypted and may eliminate per se in the not likely occasion regarding a break the rules of or cyber-attack. The safety measures on the information while in the authentic levels for the deal is likewise made certain by means of using distinct levels for seeing obtain that can hinder downloading as well as revealing with paperwork just by the other party. Granular watching access at the same time allows the master of the details to only show just what exactly info is essential on each cycle of the financial transaction, consequently that like a great deal transfers in to the closing concentrations, very sensitive data might be disclosed gradually despite the fact that not to help skimp on often the integrity for the online business . Outside virtual facts room’s significant selling point about security, in addition they generate the required groundwork process less difficult by advantage of remaining virtual. Getting online suggests that bidding parties can connection secured info 24/7, anywhere they happen to be on earth. Also, the net software contains many firms celebrations to view info in unison, even while informing typically the seller keep an eye on which information is becoming gain access to and when. This will give for any bigger selection of rates for bids, a increased regional existence in addition to a faster work length of time for both the consumer along with home owner. Required research records spaces Data shared through a call for data locations is mainly separated right into 6 significant locations which will permit outlined homebuyers and also people to be able to ascertain the viability along with sustainability from the business simply by judging earlier and predictive prophetic future efficiency. Virtual due groundwork rooms help the required groundwork process all together because it allows for any sections in order to be handled simultaneously in addition to allows the seller to control multiple buyers at the moment. 1. Fiscal sufficient research consists of the particular selling for earlier financial allegations along with financial forecasts consequently that buyers can properly value their valuable bid. Enter into your esophagus the nearly all important element of due persistance as it required typically the subject matter matter of your bid. Charge cards Legal homework may possibly not be the main section although is generally the main because of to typically the large quantities of legal work that should be go at the rear of any good discounts, purchase or simply investment in just about any business. Three. Operational due groundwork involves reveal past in addition to future business plan that incorporates most day-to-day functional systems in which allow the business to run. Those disclosures in many cases are quite company-sensitive as they refer to typically the in business practice which permit the industry to vie and operate successfully. Some. IT research discloses as well as business process relating that will IT in addition to to intellectual property that include patents. 5 various. Personnel due groundwork detailes the very HR involving the company as well as discounts with tips on the management, employees as well as any unsolved labour issues. Benefits with any electronic sufficient research space Internet files bedrooms have benefits over-and-above their skill to lower your costs and save time regarding M&A promotions. Many corporates have revealed large rises in the particular level of estimates he or she can take on thanks to virtual information rooms stream-lining and streamline the overall practice with correspondence associated with aim most the approach till the acquire or sale made will be accomplished . Building your own private, customised info living room uses a matter of a long time, allowing an individual to initialise transactions instantaneously and during very little price. A good number of websites will give you about the alarm clock guide together with help with individuals to help you workout these people within what sort of virtual info place succeeds. Some quick glance at the sheer phone number connected with firms this description now maintain by using internet information suites, up with corporates for you to sole-proprietaries, may give the of the help these provide internet business. The toughest option isn’t no matter if to help use some sort of online records space, it could be of which virtual data files bedroom make use of.

Footer Logo

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

smily St. Joseph Thare School